جدول انتخاب ضربه‌گيرها

جدول انتخاب ضربه‌گيرها

هر سيلندر در انتهاي طول کورس داراي انرژي جنبشي زيادي است که اگر اين انرژي به طريقي دفع نشود، پيستون در انتهاي هر کورس ضربه شديدي به بدنه سيلندر مي‌زند.
مشاوره و ثبت سفارش
مشاوره و ثبت سفارش