روغن‌پاش ( Lubricator)

روغن‌پاش ( Lubricator)

توسط روغن‌پاش مي‌توان ادوات پنيوماتيکي را روغن‌کاري نمود. روغن‌کاري قطعات متحرک سيلندرها و شيرها موجب کاهش اصطکاک و در حين حال مانع سائيدگي قطعات مي‌شود. در ضمن روغن‌کاري موجب مي‌شود که قطعات تا حدودي در برابر زنگ‌زدگي محافظت شوند.
مشاوره و ثبت سفارش
مشاوره و ثبت سفارش