شير تنظيم فشار ( رگلاتور)

شير تنظيم فشار ( رگلاتور)

شير تنظيم فشار ( رگلاتور)\nجهت ثابت نگه‌داشتن فشار کاري مستقل از نوسانات فشار شبکه از اين شير استفاده مي‌شود.
مشاوره و ثبت سفارش
مشاوره و ثبت سفارش