آشنایی با مفهوم هیدرولیک و کاربردهای آن

آشنایی با مفهوم هیدرولیک و کاربردهای آن

بسیاری از ما با قانون پاسکال آشنا شدهایم؛ مطابق آن، فشار وارد شده به یک مایع در همهی جهات به صورت مساوی منتقل میشود. مقدار این فشار با مساحت سطح آن نسبت عکس دارد. یعنی هر چه سطح مقطع کمتر باشد، فشار وارده به آن نیز بیشتر خواهد بود.

حال به منظور برقراری ارتباط بین قانون پاسکال و هیدرولیک باید گفت: سیستمهای هیدرولیکی بر مبنای انتقال قدرت توسط یک مایع یا سیال تحت فشار طراحی شدهاند و میتوان سیال را به وسیلهی لولهها و شلنگهای هیدرولیک انتقال داد و جریان آن را به کمک شیرهای هیدرولیک کنترل کرد.

سیستم پنوماتیک چیست؟

سیستم پنوماتیک چیست؟

با گسترش و پیشرفت هیدرولیک و علم الکترونیک و کاربرد روز افزون آن ها در ضنتعت، سیستم های کنترل به سیستم های مدرن و پیشرفته ای چون سیستم پنوماتیک ارتقا پیدا کردند. از سیستم پنوماتیک یا نیوماتیک در مواردی که نیروهای نسبتاً پایین (حدود یک تن) و سرعت های حرکتی بالا مورد نیاز باشد (مانند سیستم هایی که در قسمت های محرک ربات ها به کار می روند) استفاده می کنند.

در سیستم پنوماتیکنسبت به سایر سیستم های مکانیکی قطعات محرک کمتری وجود دارد و می توان در هر...

مشاوره و ثبت سفارش
مشاوره و ثبت سفارش